Teknologji

PER DOKUMENTE TE SIGURTA

Model Hybrid Cloud i thjeshte dhe modern

Baza e teknologjise:

Bekapi i të dhënave te B-Up eshte i bazuar në sesion. Sesioni është proces në të cilin të dhënat e selektuara nga aparati i klientit bekapohen ne Cloud + lokale. Bekap sesionet rezultojne me krijimin e kopjeve virtuale te cilat mund te mirren ne cdo kohe.

Pasi që të dhenat kane tendencë të ndryshojnë,bekap sesionet zakonisht punojnë ne baze te recurring(për shembull, çdo ditë) Mund te filloni sesion të ri bekapi ose mund të krijoni një orar për këtë.

1 burim it e dhenave = 1 sesion bekapi

Mbrojtje nga standardet më të larta ushtarake

Enkripcion

B-Up i shifron dosjet duke shfrytezuar qelesin privat te sigurise gjate kohes se instalimit (te dhenat do te jene te paaritshme pa qelesin). Shfrytezohet njera nga metodat e radhes për shifrim: AES-128 (standard), AES-256 ose Blowfish-448.

Efikase dhe praktike

Përpunim i të dhënave:

B-Up i mer skedarin nga lista nje nga nje në një prioritet vijues (i definuar nga konsumatori) dhe me te fundit(i definuar me datat e ndryshimeve) dhe i perpunon duke shfrytezuar:

Kompresionper tua zvogeluar madhesine e tyre(kursen bandwidth dhe hapesire per ruajtje)

Еnkripcion

Коmbinim – me shume pjese (fragmente) ne “kabinete”per shfrytezim me efikas te resurseve te rrjetit dhe ruajtjes.

Bekap rites

Delta Backup:

B-Up e skenon sistemin qe ti gjeje te dhenat te cilat duhet te bekapohen dhe i krahason rezultatet me ato te sesionit te meparshem Krahasimi behet ne baze te atributeve te skedarit (emra,data te ndryshimeve,madhesi,leje per hyrje,e keshtu me rradhe), te ruajtura ne Backup Register. Nese vetem nje atribut ne skedar eshte i ndryshuar, skedari jipet ne rradhen per perpunim te metutjeshem – ne princip te rritjes.

Perparesite e teknologjise B-Up

Pa parapregaditje

Konsumatoret e B-Up nuk duhet te bejne pregaditje te ndryshme per bekap: vendosjen e skedareve ne papka te vecanta,kompresion ne to ose kontrollim te duplikateve.

 

Efikasitet

B-Up se par ii krahason pronat ne skedaret. Vetem nese ka ndryshime,behet analize e permbajtjes Vetem nese ka ndryshime,behet analize e permbajtjes. Kjo ne menyre drastike e zvogelon kohen qe eshte per zbulimin e ndryshimeve, vecanerisht kur behet fjale per nje baze te madhe te dhenash.

Ekonomike

Te dhenat qe dergohen per rruajtje gjdohere jane unike ne aspekt qe transferohen vetem blloqet e transmetuara dhe paraqitet vetem nje kopje nga secili ndryshim. Kjo garanton qe bandwidth-i dhe hapesira e rruajtjes shfrytezohen ne menyre ekonomike.

Recovery i sigurte

Nësë është e domosdoshme të rikthehet diqka derisa bekapi është në progres,konsumatori menjëherë mund të fillojë me restaurim. Të gjithë sesionet aktive të bekapit do të vehen në pritje derisa të mbarojë restaurimi.

A deshironi te provoni DocuUp?

25 ditë provë falas

Mbështetje e klienteve

+389 71 399 169 sales@bup.mk

Mbështetje e përdoruesve

+389 71 399 169 support@bup.mk

© 2019 B-Up | Të drejtat e mbrojtura