Terms and Conditions

Општи Услови за користење на B-Up

I. Дефиниција на предмет

Член 1
1.1.

Предмет на овие општи услови е уредување на основните односи односно права и обврски помеѓу компанијата ИНБОХ ДООЕЛ Скопје (во продолжение: Изведувач) и правни и/или физички лица како Нарачатели на услугата (во продолжение: Нарачател) во врска со извршување на услугата за изнајмување на локација за чување на резерва (BackUP & Recovery) на податоци за потребите на Нарачателот на услугата.

Овие Општи услови се однесуваат на сите нови или постоечки претплатници, кои се крајни корисници на услугата за изнајмување на локација за чување на резерва (BackUP & Recovery) на податоци за потребите на Нарачателот на услугата.

Овие Општи услови стапуваат на сила на денот на донесувањето од страна на Управителот на Инбох ДООЕЛ Скопје, а ќе се применуваат со денот на нивното објавување на www.bup.mk.

1.2. Изведувачот е само давател на услугата Backup и понудувач на користење на меморискиот простор.

1.3. Општите услови за користење на услугата Backup уредуваат:

– добивање на права за користење на услугата,
– пристап до услугата Backup,
– услови и начин на користење на услуги Backup ,
– услови за заклучување,
– промена и прекинување на договорната врска помеѓу Нарачателот и Изведувачот,
– права и обврски на нарачателот на Нарачателот и Изведувачот.

II. Дефиниции

Член 2
2.1. Backup системот е сета инфраструктура со уредно управувана софтверска и хардверска опрема, каде што Изведувачот врши услуги Backup & Recovery.

2.2. Користење на услугата B-Up е збир на активности и задачи со кои нарачателот може да обезбеди перформанси и карактеристики на создавање мрежа и реставрација на бекап, како и нивните сервери за чување на Backup, како и подршка од страна на овластени лица од Изведувачот во согласност со договорот помеѓу нарачателот и изведувач.

2.3. Информациите во информативниот систем се сите информации во електронска форма (броеви, ликови, слики, датотеки, бази на податоци и итн.) кои можат да го складираат и процесираат на компјутерот.

2.4. Правен застапник на Нарачателот – компанија е лице кое е регистрирано во Централниот регистар на Р.М како правен застапник на Нарачателот и ги одредува оние лица кои се овластени за пристап до одредени видови на документи и обработка на документи.

2.5 Краен корисник на хардерска опрема – уред – е физичко лице вработено кај Нарачателот на услугата кое користи персонален компјутер или сервер и прави Backup на податоци.

2.6. Код (Encrypted Key) е комбинација од лозинки која што крајниот корисник самостојно ја создава и единствено тој ја знае и користи. За инсталација на BackUp manager клиентот (софтверски програм за управување на BackUp & Restore) секој корисник си поставува сопствен код (Encrypted Key) кој му обезбедува технолошка сигурност и заштита од неовластен пристап. Кодот (Encrypted Key) не се зачувува на ниту една технолошка платформа и крајниот корисник самостојно ја чува во тајност и на сигурно место. Истата е потребна доколку корисникот сака да направи репликација на својот Backup на друг уред.

2.7. Лична лозинка е комбинација на карактерните секвенци што корисникот ги прима и на тој начин обезбедува сигурност за користење на услугата Backup.

2.8. Достапност на системот се дефинира како период во кој систем е достапен за користење или на способноста на системот на изведувачот и на корисниците за нормална употреба на систем Backup.

2.9. Недостапноста на системот е дефинирана како дел од времето кога системот не е достапен за употреба. Недостапноста на системот може да се планира (во случај на одржување на системот, администрација, надградба на софтвер и хардвер) или непланирани (вонредни настани).

2.10. Работното време на изведувачот е од понеделник до петок, освен во неработни денови, од 08:00 до 16:00 часот.
Техничката поддршка е достапна во наведениот временски период преку телефонските линии 071 399-169 или контакт адреса support@bup.mk кај одговорното лице Марио Ќосев.

Крајниот корисник може да добие дополнителна поддршка доколку се има претплатено на соодветен пакет за поддршка, во согласност со договорот помеѓу нарачателот и изведувач.

2.11. Односот со клиентите се однесува за целовреметраење на важечкиот Договор за користење на услуга Backup.

2.12. Под виша сила се подразбира секој вонреден настан или околност која е надвор од контролата на Изведувачот и нарачателот и не може да се припише на грешка или небрежност на Изведувачот и дека и покрај напорната работа и посветеноста не може да се спречи.

III. Дефиниција на валидноста на Општите услови

Член 3
3.1. Овие Општи Услови ќе применуваат по потпишување од страна на Нарачателот. Општите услови се составен дел од Договорот за користење на услуга.

3.2. Врз основа на однапред познати услови и критериуми, Нарачателот склучува и дополнителен комерцијален договор за користење на услугите. Односите кои што не се регулирани со овие ошти услови, ќе бидат регулирани со соодветни важечки закони и прописи на Република Македонија.

Член 4

4.1. Изведувачот може овие Општи Услови и правила еднострано да ги измени во случај на законски измени со цел да се во согласност со националните и меѓународните стандарди. Ваквите измени на Општите услови влегуваат во сила по објавувањето од страна на Изведувачот.

4.2. Во случај на измена на Општите услови Нарачателот има право да го извести Изведувачот за раскинување на договорот во рок од десет (10) дена од денот на приемот на писменото известување за измените во Општите услови.

4.3. Во случај на измени и дополнувања за други причини, кои не се наведени во првиот став на овој член, Изведувачот е должен да го извести преку е-пошта одговорното лице за промени во општите услови. Во случај Нарачателот во рок од десет (10) дена од приемот на известувањето од страна на регистрираните меил известувања од изведувачот да не го прифати изменетите услови, се смета дека Нарачателот го раскинува договорот на последниот ден од наредниот месец, сметано од денот кога изведувачот има добиено писмено известување за раскинување на договорот , во согласност со одредбите на овие Општи услови.

V. Добивање на право на користење на услугите

Член 5
5.1. Backup договор (во понатамошниот текст: Договор за користење на услуги) може да го склучи секое правно или физичко лице. Изведувачот склучува договор со Нарачателот ако Клиентот:
• ги прифаќа општите услови за користење на Backup,
• го потпишете Договорот за користење на Услугата и сите прилози кон договорот.

5.2. Клиентот и изведувач на услуги во Договорот за дефинирање на неговиот пакет на услуги (пакет на корисникот), дополнителни услуги, го утврдуваат износот на месечната закупнина и други услови за соработка.

5.3. Услугата започнува најдоцна во рок од 72 часа од приемот на потпишаниот договор за користење на услугите. На нарачателот по е-меил порака му се испраќа на корисничко име и лозинка, на овластеното лице support@bup.mk.
На овој начин, е овозможено да се започне со користење на услугата.

Доколку корисникот има активирано “Бесплатен пробен период” – корисничкото име и лозинка добиено за пробен период ќе може да продолжи да го користи и по потпишување на договорот.

5.4. Договорот се склучува за фиксен период од 12 месеци.

5.5. Во случај на клиентот од еден месец пред истекот на периодот наведен во член 5.4 од овие Општи услови, не го извести носителот на набавката да го раскине договорот со крајот на дванаесет месечен период, договорот автоматски се продолжува за истиот период, кој, исто така, беше склучен.

VI. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ИЗВЕДУВАЧОТ

Член 6
6.1. Изведувачот се обврзува да обезбеди во неговата работна средина соодветни технички, програмски, организациски и безбедносни услови кои ќе овозможат употреба на Услугата.

6.2. Промените во техничките, програмските и организационите услови се применуваат на барањата од член 4.3 од овие Општи услови.

Член 7
7.1. Изведувачот се обврзува да обезбеди во неговата работна средина соодветни технички, програмски, организациски и безбедносни услови кои ќе овозможат употреба на Услугата.

Промените во техничките, програмските и организационите услови се применуваат на барањата од член 4.3 од овие Општи услови

7.2. Изведувачот во техничките и програмските промени потребно е да обезбеди прилагодување на купувачи на новите технички и софтверски услови со преоден период кој не смее да биде помал од 1 (еден) месец.

7.3. Доколку Нарачателот во догледно време не е прилагоден, што значи дека не се придржува на упатствата што му ги дал на изведувачот во поглед на технички и програмски Услови и правила, Нарачателот ќе биде одговорен за продолжување или неправилни услуги.

Член 8
8.1. Изведувачот ќе ги користи сите разумни технички, организациски и програмски способности за безбедноста на содржината што ќе ја користи Нарачателот во рамките на Услугата.

Член 9
9.1.Сета комуникација помеѓу корисничкиот интерфејс и сервери со диск систем Backup одвива преку безбедна врска, која е кодирана според AES 256 -bit encryption.

9.2. Изведувачот гарантира 95% од достапноста на системот Backup на клиентот на годишна основа. Во текот на користењето на Услугата, Изведувачот, на барање, ќе го проследи Извештајот за двојна резервна копија до клиентот.

9.3. Ако стапката на достапност на услуги падне под 95%, Клиентот може да побара одобрение за секој кумулативен час кога услугата не е достапна. Вредноста на одобрението е пропорционална на трошоците за обезбедување на услугата дневно, пресметана врз основа на износот на месечниот износ за избраниот кориснички пакет.

Член 10
10.1. Во случај на паѓање на системот Backup, за кои нарачателот е спречен во нормалното користење на услуги во согласност со потпишаниот договор за услуги, може да се пријави грешка на следниот начин:

– Извештај за грешка по телефон – Нарачателот објавува грешка по телефон на бројот 071 399 169. Во известувањето е должен да даде детали за подносителот на барањето (име, број на Договорот за користење на услугите) и опис на грешката.

– Извештај за грешка по е-пошта – Клиентот испраќа порака за грешка на е-поштенската адреса: support@bup.mk. Во известувањето, Набавувачот е должен да ги достави информациите на апликантот (име, презиме, број на Договорот за користење на услуги) и опис на грешката.

10.2. Време на одговор изведувач за почеток на решавање на грешка е најдоцна 24 часа по добивањето грешки жалбата во рок време изведувачи, и ова е од понеделник до петок од 08.00 – 16.00 часот. Напомена: oдговор не се смета отстранување на потешкотија или пријавен налог, туку првична реакција од страна на давателот на услуги.

Член 11
11.1. Изведувачот се обврзува да ги чува сите доверливи информации и информации добиени за време на извршувањето на Услугата како деловна тајна. Во деловната тајна не се вклучени:
– Податоци кои се јавно достапни,
– Податоци за кои законодавството наведува дека тие се јавни,
– Податоците обезбедени како јавен ред на Набавувачот или сопственикот или ако сопственикот не е познат, лицето кое ги дава информациите,
– Други податоци за кои јасно се наведуваат јавните податоци на документот или во самите податоци.
Сите други податоци се сметаат за деловни тајни.

11.2. Сите други доверливи информации и доверливи податоци Изведувачот се обврзува да ги задржи и одржување на стандарди за безбедност, опрема и процедури во согласност со правилата на струката, добра деловна пракса и се применува законската регулатива за обезбедување на такви услуги.

Член 12
12.1. Во случај на виша сила и целосена нефункционалност на мрежата, Изведувачот ќе му обезбеди на клиентот бекап на системот на двојно резервна копија, врз основа на писмено барање, на отстранлив медиуми, по препорачана пошта на сметка на клиентот или лични симнување на клиентот во текот на работното време на изведувачот. Трошоците за доставување на бекап се на товар на Набавувачот според ценовникот.

Член 13
13.1. Изведувачот ги чува и управува со бекапите што ги обезбедува Нарачателот во дводневна резервна копија според овие Општи услови за користење и Договорот за користење на услуги. Содржината на резервните копии се шифрирани и изведувачот не е одговорен за тоа.

13.2. Изведувачот има преглед на кодирани датотеки за бекап, но не над содржината на резервните копии. Пристапот до содржината на бекап е исклучиво за Клиентот, врз основа на корисничкото име на лозинката и шифрираниот клуч.

13.3. Изведувачот нема да биде одговорен за било каква штета причинета на Клиентот во случај на виша сила. Изведувачот се обврзува да ги извршува услугите во договорени рамки и договорен квалитет. Клиентот се согласува со отстапување од договорените обврски и договорените услови во случај дека изведувачот поради виша сила не може да обезбеди целосна услуга, но на услугата во ограничена форма.

13.4. Изведувачот не е одговорен за било каква штета предизвикана од употреба на опрема која не е компатибилна со барањата за услуги.

13.5 Изведувачот не е одговорен доколку враќањето (Recovery) на податоците не е возможен од причини кои настанале по вина на Клиентот. Производителот гарантира 95% усшеност на враќање на податоците. Избедувачот ги превземе сите можни мерки за успешно враќање податоци кои се во негова надлежност.

Член 14
14.1. Ценовникот за услуги е составен дел од Договорот за услуги.

14.2. Во случај Нарачателот да не ги исполнува договорните обврски, изведувачот има право да одбие пристап до услуги, со цел да се прекине врската помеѓу клиентот и Backup услугата, од денот на доспевање на обврските до датумот кога клиентот не се решени сите примени обврски.

VII. ПРАВА И ОБВРСКИ НА НАРАЧКАТА

Член 15
15.1. Клиентот се обврзува во својата работна средина да ги користите сите неопходни мерки за да се спречи неовластено користење на хардвер и софтвер.

Член 16
16.1. Употребување на услугата е дозволено само на овластени лица, што е влезна точка идентификувана од страна на корисничко име и лозинка и приватен шифриран клуч кој го знае само крајниот корисник на уредот.

16.2. Корисникот е должен да се грижи за нивното корисничко име и лозинка и шифрираниот клуч. Изведувачот не е одговорен за штети кои произлегуваат директно или индиректно, вклучувајќи и штета поради неможноста за враќање бекап, како губење, кражба кориснички имиња, лозинки или шифриран клуч, или ако неовластено лице користи пристап до услугата.

16.3. На корисникот, кој го губи своето корисничко име и лозинка, можете да достави барање за повторно испраќање на податоците. Кодот (Encrypted Key) не може да се испрати бидејки само го знае крајниот корисник. Издавање на нов Код (Encrypted Key) клуч не е можно, а со тоа и Изведувачот не е одговорен за било каква штета што се појавила поради губење на приватниот шифриран клуч. Лозинка ќе биде доставен до e-mail адреса на која истиот е иницијално доставен односно користена при регистрација на сметка.

Член 17
17.1. Нарачателот се обврзува да ја користи услугата во согласност со Договорот за услуги, според овие општи услови и други законски одредби на Република Македонија. Кога корисникот се согласува да ги почитува овие општи услови, тој изрично се согласува да не:

– Користи услуга на незаконски начин

– Да не ја користи услугата која не е во согласност со условите од Договорот за користење на услуги,

– Испрати Backup содржината на двоен систем кои содржат вируси, тројански коњи или други малициозни програми кои се менуваат, оштетување или наруши функционирањето и функционалност на системот Двојно Backup.

Нарачателот дава изречна согласност неговите податоци да се користат, како и да се чуваат во збирката на лични податоци за потребите на процесот за промо период на услугата се додека има потреба од нив, но не подолго од 1 (еден) месец, по што ќе бидат избришани/уништени во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Го задржува правото во секое време повлекувањето на согласноста да го дадам писмено или во било која друга форма.

Член 18
18.1. Се смета дека клиентот исто така е контролор на базата на податоци и затоа ги има сите обврски на контролорот на базата на податоци.

18.2. Нарачателот е одговорен за било каква штета предизвикана со користење на Услугата на лицата кои се со клиентот во бизнис или друг однос.

18.3. Нарачателот е одговорен за било каква штета произведена од страна на Клиентот или Изведувачот или други даватели на услуги, освен ако не постапува во согласност со општите услови, инструкциите или договорните обврски.

Член 19
19.1. Нарачателот е одговорен за било каква штета што би произлегла од нејзината употреба на Услугата или за користење на софтверот на клиентот со пристап до Услугата без соодветна лиценца.

Член 20
20.1. Нарачателот е одговорен за користење на модеми и други уреди и јавна комуникациска мрежа во согласност со сите прописи, одобренија, дозволи и слично.

Изведувач на својата страна, исто така, обезбедува право на опрема, а тоа е зошто вие и клиентот мора да обезбедат соодветна опрема и Изведувачот нема да биде одговорен за било каква нерегуларност или незаконитоста во работењето, што може да се случи како резултат на неадекватни или неправилна употреба на корисникот на опремата.

Изведувачот не е одговорен за прекин на пристапот до услугата која би била резултат на проблем на страната на Провајдерот на Интернет-услуги на клиентот.

20.2. Изведувачот нема да биде одговорен за било каква директна или индиректна штета или непријатности направени од страна на работодавачот за можни технички проблеми или престанок на Услуги за клиенти, како и поради технички проблеми на клиентот.

Член 21
22.1. Нарачателот се согласува да ја користи услугата исклучиво на сопствена одговорност.

VIII ВИША СИЛА

Член 22

Користењето на услугата може да биде прекинато поради дејство на виша сила. Под виша сила се подразбира настан независен од волјата на Договорните страни, чие настапување не можело да се спречи или предвиди и поради кои исполнувањето на обврските од Договорот станало отежнато или неможно, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: природни настани, општествени настани (штрајк, немири, војна), акти на јавна власт. Во случај на виша сила и целосена нефункционалност на мрежата, Изведувачот ќе му обезбеди на клиентот бекап на системот на двојно резервна копија, врз основа на писмено барање, на отстранлив медиуми, по препорачана пошта на сметка на клиентот или лични симнување на клиентот во текот на работното време на изведувачот. Трошоците за доставување на бекап се на товар на Набавувачот според ценовникот.

Изведувачот нема да биде одговорен за било каква штета причинета на Клиентот во случај на виша сила. Изведувачот се обврзува да ги извршува услугите во договорени рамки и договорен квалитет. Клиентот се согласува со отстапување од договорените обврски и договорените услови во случај дека изведувачот поради виша сила не може да обезбеди целосна услуга, но на услугата во ограничена форма.

Член 23

Изведувачот ги чува и управува со бекапите што ги обезбедува Нарачателот во резервна копија според овие Општи услови за користење и Договорот за користење на услуги. Содржината на резервните копии се шифрирани и изведувачот не е одговорен за тоа.

Изведувачот има преглед на кодирани датотеки за бекап, но не над содржината на резервните копии. Пристапот до содржината на бекап е исклучиво за Клиентот, врз основа на корисничкото име на лозинката и шифрираниот клуч.

Изведувачот не е одговорен за било каква штета предизвикана од употреба на опрема која не е компатибилна со барањата за услуги.

Член 24

Ценовникот за услуги е составен дел од Договорот за услуги.

Во случај Нарачателот да не ги исполнува договорните обврски, изведувачот има право да одбие пристап до услуги, со цел да се прекине врската помеѓу клиентот и Backup услугата, од денот на доспевање на обврските до датумот кога клиентот не се решени сите примени обврски.

IX Кумулативност на правни средства

Член 25

Со прифаќање на овие општи услови, Нарачателот ги прифаќа и општите услови од третта страна – Добавувач на услугата на Инбох ДООЕЛ Скопје.

(Во прилог линк)

X ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Општи услови, вклучително и Договорот за услуги ќе се толкуваат во согласност со важечките правила и прописи во Република Македонија.

Ако било кои услови од ОПШТИТЕ УСЛОВИ или од било кој ДОГОВОР се нелегални, невавачечки или неспроведливи по било кои ЗАКОНИ, сите други услови од ОПШТИТЕ УСЛОВИ или од тој односен ДОГОВОР остануваат незасегнати од истите. СТРАНКИТЕ се согласуваат да го заменат тој поединечен услов со одредбите од истиот или слично дејство или значење, или најмалку што поблизу до економската цел која во почетокот ја следеле СТРАНКИТЕ преку тие поединечни услови.

Страните се согласуваат со сите спорови што произлегуваат од овие Општи или од Договорот за користење на Услугите да ги решаваат по пат на заедничка согласност.

За можни спорови кои не можат да се решат по пат на заеднички договор, се решаваат во судска постапка.

Овие Општи услови и нивните измени се достапни на увид во Инбох ДООЕЛ Скопје, како и на официјалната веб страна.

Општи услови влегуваат во сила од денот на нивното донесување, а ќе се применуваат од денот на нивното објавување на веб страната.

Скопје, 10.10.2018 година

© 2019 B-Up | All rights reserved.